ePortfolio

To export an ePortfolio page or collection:

Portfolio Export

  1. Select Portfolio.
  2. Select Export.

The page will refresh.

Portfolio export options

  1. Select an export format.
  2. Select what you wish to export.
  3. Select Generate export.